Kvist.png

Gröna skogsbruksplaner

En skogsbruksplan är ett nödvändigt verktyg för att sköta och förvalta skog.

En skogsbruksplan arbetas fram genom fälttaxering av hela fastigheten där skogen delas in i avdelningar beroende på ålder,skogssammansättning, bördighet, naturvärden, kulturvärden och åtgärdsbehov. Detta allt enligt skogsägarens mål och vision för sin skogsfastighet.

Skogsbruksplanen består av två delar: En del består av skiftesindelade temakartor över alla avdelningar. Ett stort urval av kartor kan väljas, som huggningsklass, åtgärder, virkesförråd, gallringsprioritet och gödslingsprioritet. Den andra delen är en sammanställning i tabellform med alla avdelningar. Sammanställning av hela fastigheten för åldersklasser, huggningsklass, målklasser, avverkning-tillväxt, åtgärdsförslag och utförda åtgärder.

Skogsbruksplanen är en skötselplan av skogen för de tio kommande åren. Indelad efter tid då åtgärderna skall utföras i 3 tidsintervaller: Prio1, de närmaste åren. Prio 2, om 3-5år. Prio 3,om 5-10 år.

För att skogsbruksplanen skall bli ett levande dokument skall en årlig uppdatering göras av utförda åtgärder, kommande åtgärder och årlig tillväxtberäkning.

Vi erbjuder uppdateringar av skogsbruksplaner vi gjort samt av andra planer som vi inte gjort så att ni alltid har en aktuell skogsbruksplan.

Vi gör gröna skogsbruksplaner med natur och kulturmiljövård enligt grönt körkort PEFC. Gröna planer utgör ett underlag inför en skogscertifiering enligt FSC och PEFC.

Vi sammanställer planen i en pärm med alla uppgifter tabeller och temakartor. Detta får ni också på en USB i PDF filer. Skogsbruksplanen kan även fås digitalt om PC-skogsprogram köps till.

pcskog_logo.jpgECskog_logo.png

   

Telefon 0706 97 74 14                 E-post: esbjorn@hskab.se                HälsingeSkogsKonsult AB    Hofra 130   820 60 Delsbo 

©2013 Hälsinge Skogskonsult AB